Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/5/5/8/tvf.se/httpd.www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0

Svar på Öppet brev till Eva Hamilton

 Övrigt, TvF  Kommentarer inaktiverade för Svar på Öppet brev till Eva Hamilton
Nov 262008
 

——————————————-

Öppet brev till Eva Hamilton.

Med anledning av det rykte som säger att Sveriges Television ändrat sin policy angående eftertexter, sk.  credit, där bl.a. Tv-fotografernas namn numera inte ska finnas med,  vill Tv-Fotografernas förening göra följande uttalande.
Att man vill korta ner ”rulltexter” och därmed plocka bort en del personer kan vi förstå. Men att Tv-fotografen som tagit bilderna och enligt vår mening äger rätten till dem,  inte får stå med, tycker vi är utomordentligt dåligt.
Genom åren har man bland Tv –fotografer inte pratat lika mycket om upphovsrätt som t.ex. bland stillbildsfotografer.  Vilket har gjort att nån sorts praxis har tillämpats. TvF vill ändra på det.
Vi anser att det är god sed att, tillsammans med övriga med upphovsrättsliga anspråk,  även Tv-fotografer står med i credittexten.
TvF och dess medlemmar önskar besked i frågan.

Stockholm den 31 oktober 2008

Peter Mild
Ordförande i TvF

——————————————-

Hej Peter,

Tack för ditt brev angående SVT:s policy och eftertexter. Ditt öppna brev var ursprungligen ställt till Eva Hamilton. Eva har bett mig svara eftersom det var jag som utredde våra eftertexter och formulerade den slutgiltiga policyn. SVT hade tidigare ingen policy, olika redaktioner gjorde på olika sätt. Däremot var det ett problem att många eftertexter var väldigt långa samt att väldigt perifera funktioner fick credit. Policyn syftar alltså till att skapa en enhetlig struktur. Jag skickar med policyn så att du själv kan göra dig en bild av rimligheten i den. Som framgår ska alla upphovsmän och närstående rättighetshavare vara med. I den utsträckning fotografer är upphovsmän ska de således ges credit och det finns också utrymme att för projektledare och programchefer ge credit för funktioner som är väsentliga för publiken att känna till. I TV sammanhang är naturligtvis fotografen en sådan funktion. Det finns således inget generellt förbud att ge credit till fotografer. I väldigt många sammanhang ges också credit till bl a fotografer under programmets gång, vilket policyn uppmuntrar. Ur publikens synvinkel är det naturligtvis bättre att få reda på vem som är ansvarig för bilderna när bilderna visas.

Vänligen
Johan Lindén

Policy för eftertexter och credit
Reviderad 080829

Följande gäller för credit respektive eftertexter:
SVT:s totala eftertexter ska maximalt vara 15 sekunder långa. Undantag kan göras för dramaproduktioner och musikproduktioner som har exceptionellt många upphovsmän och närstående rättighetshavare. Vid sådana tillfällen kan den maximala tiden för credit och eftertext uppgå till 20 sekunder. I extrema fall, då antalet upphovsmän  som enligt lag ska redovisas är mycket omfattande, kan eftertext och credit uppgå till 30 sekunder. Undantag beslutas av

programchef.
Ett namn får bara anges vid ett tillfälle.
Där så är möjligt ska credit ges under programmets gång.

I SVT:s creditlistor ska enbart följande anges:

Allmän-tv inklusive drama
På grund av lagstiftning
Upphovsmän som enligt lag eller med grund i organisationsavtal ska anges
Närstående rättighetshavare som uppför ett verk, artister och skådespelare
På grund av SVT:s informationsplikt
Ansvarig utgivare
Projektledare.
En valfri funktion som är relevant för publiken
Adress till SVT hemsida. Externa adresser är ej tillåtna.
Produktionsbolags namn men inte logotype. Om, av avtalsskäl, logotype ej kan undvikas ska den aldrig vara rörlig.

Övrigt
I vissa sammanhang kan fotograf respektive redigerare anges under reportage/inslag eller efter reportage/inslag, muntligt eller i text.

Dynamiska eftertexter
Vid inköp reglerar ofta avtal ändringar i ”running time, copyright notice och credits”. Ändringar får endast göras efter överenskommelse. SVT ska i fortsättningen söka avtal eller ändringar så att eftertext- tiden kan kortas. När tekniken så tillåter ska SVT söka en lösning som innebär att eftertexter kan visas i en delad bild.

Nyheter
På grund av lagstiftning
Upphovsmän som enligt lag eller med grund i organisationsavtal ska anges
Närstående rättighetshavare som uppför ett verk, artister och skådespelare
På grund av SVT:s informationsplikt
Redaktör
Bildproducent/sändningsproducent
Ansvarig utgivare.
Telefonnummer
Hemsideadress och text TV hänvisning

Generellt
All övrig information om produktionspersonal mm ska uppges på respektive produktions hemsida. Denna information ska iaktta samma regelverk som TV-sändningar – tex. i fråga om otillbörligt gynnande.

Eftertexter
Det är väsentligt att grafiskt skilja på creditlistor samt annan information i eftertexten, tex. indirekt sponsring.  Om programmet är indirekt sponsrat ska detta framgå med orden ”Producerat med bidrag från…”.

Ansvarsfördelning
VD är ytterst ansvarig för SVT:s programpolicies.
Respektive programdirektör ansvarar för att creditpolicyn verkställs.
Beställarna utvärderar programverksamheten och säkerställer i programkontrakt att samtliga produktioner följer SVT:s gemensamma policy för credit och  eftertexter. Alla kontrakt ska reglera credit- respektive eftertext.
Programchef och projektledare ansvarar för det praktiska genomförandet av policyn. Vid svåra bedömningar avgör programchefen credit respektive eftertexternas utformning.
Planeringschef övervakar att policyn efterlevs och varskor programledningen när så ej sker.
Juridiska avdelningen är rådgivande i upphovsrättsligafrågor.
Programsekretariatet är rådgivande i övriga eftertextfrågor.
HR-enheten är rådgivande i organisationsavtalsfrågor

——————————————-

Hej.
Tack för ditt svar. Vill bara ha några klargöranden.
Du skriver att ”i den utsträckning fotografer är upphovsmän ska de således ges credit”. När är fotografen inte upphovsman?
Och hur ser det ut vid flerkameraproduktioner, t.ex en konsert?
Mvh
Peter

——————————————-

Hej Peter,

Ledsen att svaret dröjt. Har varit på resa. Inte alls meningen att vara noncharlant. Din fråga verkar på ytan enkel men är egentligen väldigt komplex. När det gäller upphovsrätt måste verkshöjden bedömas från fall till fall. Olika kollektivavtal och avtal reglerar också sådana frågor. Vår policy gäller samtliga produktioner och det åligger respektive projektledare (som är nära produktionen) att avgöra vilka som är upphovsmän. Jag föreslår att du studerar upphovsrättslagen, vilket du kanske redan har. Men av den framgår att det är bedömningar som ska göras från fall till fall. Jag kan alltså inte svara på din fråga. Det går naturligtvis att konstruera en massa fall, men det blir bara meningslösa teoretiska konstruktioner.

Vänligen Johan

Öppet brev till Eva Hamilton, SVT

 TvF  Kommentarer inaktiverade för Öppet brev till Eva Hamilton, SVT
Nov 032008
 

———————————————————— 

Öppet brev till Eva Hamilton.

Med anledning av det rykte som säger att Sveriges Television ändrat sin policy angående eftertexter, sk.  credit, där bl.a. Tv-fotografernas namn numera inte ska finnas med,  vill Tv-Fotografernas förening göra följande uttalande.
Att man vill korta ner ”rulltexter” och därmed plocka bort en del personer kan vi förstå. Men att Tv-fotografen som tagit bilderna och enligt vår mening äger rätten till dem,  inte får stå med, tycker vi är utomordentligt dåligt.
Genom åren har man bland Tv –fotografer inte pratat lika mycket om upphovsrätt som t.ex. bland stillbildsfotografer.  Vilket har gjort att nån sorts praxis har tillämpats. TvF vill ändra på det.
Vi anser att det är god sed att, tillsammans med övriga med upphovsrättsliga anspråk,  även Tv-fotografer står med i credittexten.
TvF och dess medlemmar önskar besked i frågan.

Stockholm den 31 oktober 2008

Peter Mild
Ordförande i TvF