Ett kännetecken för alla ideella föreningar är stadgar. Stadgarna kan beskrivas som föreningens regler och de antas av medlemmarna på årsmötet. I stadgarna ska bland annat föreningens namn och ändamål beskrivas. Här hittar du stadgarna för TV-Fotografernas förening.

Tv-Fotografernas förening. (Förkortning: TvF)

Föreningen är en ideell förening.

Att medverka till att yrket uppnår befogad uppmärksamhet och uppskattning.
Att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan medlemmarna och därmed stödja varandra i vår yrkesutveckling.
Att anordna visningar, diskussioner och seminarier som främjar yrkesutveckling och vidareutbildning.
Att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom tv-branschen.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

7.1 Ansökan
Ansökan om medlemskap söks hos föreningens styrelse. Styrelsen godkänner ansökan under ett styrelsemöte.
För medlemskap krävs rekommendation av två stycken medlemmar i föreningen.
Ansökan skall ske på föreningens ansökningsformulär.
7.2 Årsavgift
Årsavgiften för samtliga medlemmar är 400kr/år.
För ny medlem betalas full årsavgift oavsett inträdesdatum.
7.3 Uteslutning
Medlem som allvarligt skadar föreningen eller ej betalar sin årsavgift kan avstängas av styrelsen.
Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen utesluts då medlemmen eller så upphävs avstängningen.

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av minst 5 medlemmar, däribland ordförande, kassör och sekreterare.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Årets verksamhetsplan
 11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. Val av årets styrelse
 13. Val av årets revisor
 14. Val av årets valberedare
 15. Förslag från styrelsen
 16. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan årsmötet)
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst.
Vi lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottdragning avgör.

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 16) och upplösning (§ 17) kräver likalydande beslut på ett ordinarie samt ett extra årsmöte.

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.